Wednesday, December 30, 2009

Merry New Year of 2010 - "Kumbira"

Malipayong Bag-ong Tuig kanatong tanan! Angayan gayod kitang magmalipayon niining gabhiuna tungod kay ato na usab nga pagasugaton ang bag-ong tuig. Kining maong kasaulugan nagpadayag sa bag-o na usab nga sinugdanan sa atong kinabuhi, bag-ong tuig, bag-ong pag-laum. Mao bitaw nga kasagaran sa atong masaksihan diha sa atong tagsa-tagsa nga panimalay ang ka- busy sa matag membro sa pamilya sa pagpangandam sa pagsugat sa bag-ong tuig. Pananglitan, naanad kita nianang mga “palehe” sama sa pag-andam ug mga lamiang mga pagkaon aron sa abundang pag-puyo sa tibuok tuig, nagkadaiyang prutas nga lingin, pasuot ug mga polka dots ug uban pa, kay kini nagsimbolo sa kwarta. Ang uban lahi usab ang ilang pagpanandam, aduna silay gitawag nga “new year’s resolution” usa ka pamaagi sa pag-usab sa dili kaayo maayo nga mga gawi sa miaging tuig nga kinahanglan usbon aron sa mas hapsay ug malambuong pagpuyo.


Apan ang atong pag-saulog sa Bag-ong tuig dili lamang kutob sa pagpangandam sa mga material nga mga butang. Kining gabhiuna ato usab nga gisaulog ang usa sa pinakadakong kapistahan sa Simbahang Katoliko, ang kapistahan sa pagkainahan sa Mahal nga Birhen Maria. Sa grego nga pinulongan gitawag si Maria nga “theotokos” nga nagpadayag nga si Maria, Inahan sa Dios. She was chosen to be the bearer of that divine word/logos who humbled Himself and took the form of the flesh. Kining maong pagtulun-an sa simbahan gi-proklamar sa Council of Ephesus (431) aron pagtubag sa heresiya nga gipadayag ni Nestorius, nga si Maria usa lamang ka “kristotokos” ug dili “theotokos”. Si Maria nga usa ka simple ug yano nga babaye gi-andam ug gipili sa Ginoo nga mamahimong inahan sa iyang bugtong anak midawat niining dakong responsibilidad tungod sa iyang dakong pagsalig sa Dios.

Ang mapaubsanong pagdawat ni Maria nga mamahimong Inahan sa Dios adunay dakong kalambigitan sa atong gipangandoy nga kaluwasang tunhay. The title of Mary, as Mother of God implicitly implied that Jesus is indeed truly divine and truly human. He is intrinsically divine who shares with our humanity in order to save us and in the same way, for us to share His divinity. Pinaagi kang Maria nahimugso si Hesus, ang manluluwas sa kalibutan. Siya ang simbolo sa kaangayan ug kalinaw ug kitang tanan nakaambit sa dakong grasya nga nahatag ni Hesus pinaagi sa iyang pagdawat sa kabubut-on sa Dios.


Karon adlawa usab gigahin sa simbahan isip “World Day of Peace”. Si Hesus Kristo wala lamang mianhi aron pagluwas kanato kundili aron usab pag-sabwag sa kalinaw ug panaghiusa dinhi sa kalibutan. Niniing atong malipayong pagsugat sa bag-ong tuig nindot huna-hunaon nga makaambit kita nianang grasya sa kalinaw – kalinaw sa kalibutan, kumunidad, sa pamilya ug labi na sa atong kaugalingon. Kalinaw nga tinukmod sa gugma, nga nagsumikad usab sa gugma sa Dios sa iyang katawhan nga gipakita diha sa iyang paghatag sa iyang bugtong anak ngari kanato. Karong panahona, nagkada-iya ang problema sa tawo, usa niini mao ang kagubot tungod sa nagkadaiyang personal nga enterest sa tawo. Ang tawo ra mismo ang hinungdan sa miserebling kinabuhi. Ang realidad sa kapubrihon usahay makapawala usab sa kalinaw sa kalibutan ug sa huna –huna sa tawo. Wala na kitay “peace of mind” tungod sa kadaghan sa atong mga problema nga angay atubangon. Busa karong gabhiuna pipahinumduman kita nga mamahimong instrumento sa kalinaw ug kaangayan aron mapatunhay ang mensahe ni Kristo sa iyang pag-anhi.

Niining pagsaulog nato sa bao-ong tuig, makaharong gihapon kita ug makalaum sa bisan unsang kalisdanan nga masinati tungod kay ang Dios mikanaug na ug nagpakisama kanato, nan masaligon kita nga mubati gayod siya sa atong mga panginahanglan. Tungod sa iyang pagpakatawo, iyang gituboy ang dignidad sa tawo sa kinatas-ang dapit. Human person is greatly dignified because, first of all we are created by God in His image and likeness, and most importantly, because God himself assumed our full humanity except sin. Mao nga malaumon kitang mupadayon sa atong pagpakabuhi luyo sa nagkadaiyang kalisdanan tungod kay ang Dios mismo nagpakasama man kanato ug nga andam siya kanunay sa pagtabang kanato.

“Mary treasured all these words and pondered them in her heart... (v19)”. Sa atong pagsugod niining bag-ong tuig, angay natong batonan ang mga hiyas nga gipakita ni Maria...First, she treasured everything that happened in her life with great belief that it was part of God’s plan for her and for the rest of humanity. We are also challenge to treasure those unforgettable memories we had last year and being invited to bend our knees in thanksgiving for having been blessed for another year of success and failure, of happiness and of pain. Second, she pondered and kept it in her heart... gipadayag sa ebanghelyo ang ka-importante sa pagpamalandong aron masabtan nato ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. We can be quenched with our thirst for peace if we always give time to reflect. Ang pagpamalandong usa ka hiyas nga angay natong batonan aron maangkon nato ang tiunay nga kalinaw nga gipaambit ni Kristo kanato sa iyang pagpakatawo dinhi sa kalibutan.

Malipayong Bag-ong Tuig!

2 comments:

dFish said...

Happy New Year Brother James...

Anonymous said...

Good point, though sometimes it's hard to arrive to definite conclusions