Tuesday, December 11, 2012

Tuesday of the 1st Week of Advent (C)


Ang tawo nga mapaubsanun malipayon nga mag-alagad sa Dios
Ang atong unang pagbasa karon, nagsaysay mahitungod sa pag-abot sa Mesiyas nga kaliwat ni David, nga sa dugay na nga panahon gipaabot ug gilauman sa katawhan sa Israel nga muluwas kanila gikan sa kaulipnan. Gipadayag ni Propeta Isaias nga ang pag-abot sa Mesiyas, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, magdala ug dakong paglaum alang sa tanan. Maangkon nila ang kalinaw, kaangayan ug panaghiusa sa pag-abot sa Mesiyas. Kining gasa sa kaluwasan dili lamang alang sa mga kabus ug mga nipupigan kundili naglangkob kini sa kaluwasan sa tanang kabuhatan.
Ang mga hulagway nga gipadayang ni Propheta Isaias usa ka katingalahan o imposible sa atong mga panghuna-huna. “Magtipon ug puyo ang lobo ug nating karnero, magsalo ug pagkaon ang liyon ug mga nating baka, ang bata magdula diha sa buho sa halas nga malala ug ang batang nilutas mukuot sa lungib sa hagwason”. Kining maong hulagway sa panaghiusa ug kalinaw sa kalibutan usa ka timailhan sa pag abot sa Mesiyas
Si Jesus, nga mao ang Mesiyas, nagpadala sa 72 ka mga lalaki nga iyang mga sumusud aron pagsangyaw ngadto sa mga kasikbit nga mga lungsod. Ang mga gipadala sa maong tahas mibalik nga puno sa kalipay tungod sa daghang mga katingalahang butang nga ilang nasaksihan ug nasinati pinaagi sa paggamit sa Iyang ngalan. Mao nga sa atong ebanghelyo karon si Jesus sa iyang dakong kalipay mibungat sa mga pulong sa pasalamat “Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo”. Nahimong nagmabungahon sila sa pagbuhat sa ilang misyon dili tungod sa ilang katakus, kaalam ug mga talento kundili tungod sa ilang tinud-anay nga pag-ila ug dakong pagsalig kang Kristo. Ang pagka-walay kahibalo wala magpasabot sa kakulang sa kalantip sa pangisip kundili ang hiyas sa  pagdawat sa kamatuoran nga wala kitay mahimo kung ang atong kaugalingon lamang ang atong gisaligan. Nagkinahanglan kita sa panabang ug kaluoy sa Dios aron kita magmabungahon sa atong mga tahas.
In English, it is translated as “Childlike”. They are those who realize their own limitations that by themselves, they don’t have the power to do both simple and amazing things. But my accepting such nothingness, they become more receptive, allowing the Holy Spirit to work in them. Kining maong grasya sa pagkamapaubsanun nga nadawat sa mga sumusunod ni Jesus nakapahimo kanila nga mga maayong magsasangyaw ug malipayon nga nag-alagad diha uban sa panabang sa Dios.
Niining bahina, kita nga naninguha sa pagsunod Kaniya, gi-awhag usab nga magpabilin nga mapaubsanon ug kanunay natong huna-hunaon nga ang atong pag-ambit niining maong tawag dili tungod sa atong mga kaantiguhan ug kahanas kundili tungod sa Ginoo nga nagtawag kanato. Gipili niya kadtong mga mahuyang aron ang grasya sa Ginoo maglig-on kaniya. Angkunon nato ang atong mga kakulangon bisan pa man ug kini sakit dawaton, ug sa hinay-hinay bag-ohon nato ang atong kaugalingon uban sa panabang sa Dios.  
Adunay usa seminarista samtang kami nangaon miingon, kuya nag-crisis man ko, murag lisod naman kaayo, daghan problema, daghan pa jud requirements, etc….mitubag ko, sulod sa imong kwarto bai, ug gusto ka-muhilak, hilak ug taman, ug pag-ampo… mulabay ra na!. Sa akong tan-aw mabaw ra kaayo ang akung tubag sa akong igsuon nga seminarista ug siguro dili makahupay sa iyang pagbati apan alang kanako mao man kini ang akong paagi sa akong pagdawat sa akong mga kalisdanan ug kakulangon atobangan sa Ginoo.
Tinood nga luyo sa atong mga katawa adunay daghang mga pagbati ug kalisdanan nga atong gihambin sulod sa atong kaugalingon. Apan ang Dios mipadayag sa Iyang presensya sa atong kinabuhi sa nagkalain-lain nga paagi aron paglig-on kanato nga mga mahuyang.
Niining unang semana sa Adbento, makita ug mailhan unta nato si Jesus dili tungod sa kalantip sa atong huna-huna diha sa atong pagtuon bahin Kaniya kundili diha usab sa atong yano ug hilum nga pagkighimamat ug pagpaminaw Kaniya diha sa nagkadaiya nato nga kasinatian, maayo man o dili. Mapasalamaton kita niining maong personal nga pagpakatawo sa Mesiyas sa atong kinabuhi tungod kay mao kini ang mahinungdanung butang nga makapa-sustiner kanato niining maong matang sa kinabuhi diin kita gitawag. Bulahan gayud kita nga nakasinati niini kay daghan ang buot mutanaw apan wala makakita, daghan ang buot mamati apan wala makabati.

No comments: